Положення про бухгалтерсько-господарський відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Вовчанської районної ради VІІ скликання

№  15 від « 15 » грудня 2017р.

Положення

про бухгалтерсько-господарський відділ

Вовчанської районної ради

Україна

Харківська область

місто Вовчанськ

2017 рік

  1. 1. Загальні положення

1.1.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня    2011 року (із змінами) бухгалтерсько-господарський відділ є самостійним структурним підрозділом, що утворюється відповідно до чинного законодавства і підпорядковується  голові Вовчанської районної ради, його заступнику та керуючому справами.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про  службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу” та іншими постановами Верховної ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями  сесій Вовчанської районної ради та розпорядженнями голови районної ради, а також Положенням про бухгалтерську службу.

2. Завдання та функції

2.1. Основними завданнями бухгалтерсько-господарського відділу є:

2.1.1.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи та складення звітності.

2.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.1.4. Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;

2.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.1.6. Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату районної ради.

2.1.7. Забезпечення необхідних побутових умов для працюючих, утримання комунальних систем, транспортних засобів та комп’ютерної техніки в належному стані.

2.2.Функції бухгалтерсько-господарського відділу відповідно покладених завдань:

2.2.1 Веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

2.2.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

2.2.3. Здійснює поточний контроль за:

-         дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

-         правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

-         веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерсько-господарським відділом;

-         отриманням, використанням та зберіганням таланів на бензин, запчастин, та ПММ.

2.2.4. Своєчасно подає звітність.

2.2.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

2.2.6.Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

-         висвітлення інформації використання публічних коштів на єдиному веб-порталі;

-         використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

-         інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

2.2.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

2.2.8. Забезпечує:

-         дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

-         достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

-         повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

-         зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

2.2.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

2.2.10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

2.2.11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

2.2.12. Забезпечує безперебійне функціонування робочих персональних комп’ютерів працівників виконавчого апарату районної ради, периферійного обладнання, роботу електронної пошти та мережі Інтернет.

2.2.13.  Здійснює технічний нагляд за безперебійною роботою розмножувальної техніки.

2.2.14. Забезпечує витратними матеріалами друкуючі пристрої.

2.2.15.Здійснює адміністрування спеціалізованих програмних продуктів, оновлення програмних продуктів та архівацію баз даних.

  1. 3. Права

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків відділ має право:

3.1. Представляти установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

3.2. Вносити голові установи пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

4. Керівництво

4.1. Керівником бухгалтерсько-господарського відділу є начальник, який підпорядковується та є підзвітним голові районної ради, його заступнику та керуючому справами.

4.2.  Начальник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної ради за поданням заступника голови районної ради.

4.3. Начальник бухгалтерсько-господарського відділу повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня.

4.3.1. Мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи на державній службі,  за фахом та на керівних посадах не менш як п’ять років;

4.3.2. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4.4. Начальник бухгалтерсько-господарського відділу:

4.4.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерсько-господарський відділ;

4.4.2. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4.4.3. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

4.4.4. Подає голові районної ради пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

4.4.5.  Підписує спільно з керівником звітність та документи, які є підставою для:

-         перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

-         проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

-         приймання і видачі грошових коштів;

-         оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

-         проведення інших господарських операцій.

4.4.6. Здійснює контроль за:

-         відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною радою;

-         складенням звітності;

-         цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

-         дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної ради.

-   дотриманням   режимів  праці  та відпочинку  водіїв районної ради;

-         неухильне дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт.  

5. Відповідальність

5.1. Відділ несе відповідальність:

-         за правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

-         за відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

-         за невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.2.   Начальник бухгалтерсько-господарського відділу:

-         аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату районної ради та обслуговуючого персоналу;

-         погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати,       встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

-         виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

5.3. Начальник бухгалтерсько-господарського відділу не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

5.4.   Працівники бухгалтерсько-господарського відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством, підпорядковуються начальнику.

5.5. У разі тимчасової відсутності начальника (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника, а у разі  відсутності заступника відповідно до розпорядження голови районної ради  на іншого працівника.


Заступник голови

Вовчанської районної ради                                                    О.В.Камінська

 

На сайті

На даний момент 26 гостей на сайті

Президент України

Урядовий портал

Харківська державна адміністрація

Wediz.com!