Положення про відділ планування та проектів розвитку територій

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розпорядженням голови

Вовчанської районної ради VІІ скликання

№ 15 від 15 грудня 2017 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ТА

ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

ВОВЧАНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Україна

Харківська область

місто Вовчанськ

2017 рік

 

1. Загальні засади

1.1. Відділ планування та проектів розвитку територій виконавчого апарату районної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату Вовчанської районної ради, який утворюється, реорганізується, ліквідується рішенням районної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими чинними нормативно-правовими актами України, рішеннями районної  ради, розпорядженнями голови районної  ради, а також цим Положенням.

1.3. Структура відділу, чисельність, посадові оклади працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату районної ради, який затверджується районною радою.

1.4. Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу затверджується розпорядженням голови районної ради.

1.5. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою районної  ради відповідно до чинного законодавства.

1.6. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи.

1.7. Відділ підзвітний і підконтрольний районній раді, у своїй діяльності підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завдання відділу

2.1.1. Організаційне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, організаційно-методична допомога органам місцевого самоврядування району з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та інвестиційної політики.

2.1.2. Підготовка проектів рішень районної ради, розпоряджень голови ради з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.3. Здійснення  планування та економічного обґрунтування пріоритетів і цілей економічного та соціального розвитку району.

2.1.4. Формування засад інвестиційної політики, планування заходів для її реалізації. Сприяння залученню коштів для реалізації стратегічних проектів, направлених на розвиток району.

2.1.5.  Здійснення заходів із підготовки та реалізації інвестиційних проектів і програм розвитку територій.

2.1.6. Ініцювавння та підготовка проектів для подання на отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку.

2.1.7. Забезпечення взаємодії районної ради з апаратом обласної ради, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.8 Здійснення внутрішнього контролю та аудиту спрямованого  на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання активів об’єктів контролю, виникненню помилок чи інших недоліків  у діяльності виконавчого апарату районної ради, районних комунальних підприємств, установ закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ та міста Вовчанського району.

2.2.  Функції відділу  планування та розвитку:

2.2.1. Оперативно і якісно забезпечує згідно з Регламентом Вовчанської районної ради підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

2.2.2. Готує або бере участь у підготовці за дорученням керівництва районної ради проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, звіту голови районної ради про його діяльність.

2.2.3. Здійснює реалізацію державної регуляторної політики в районній раді відповідно до Закону України « Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». При необхідності розробляє плани діяльності з підготовки регуляторних актів на наступний календарний  рік не пізніше15 грудня поточного року.

2.2.4. Готує проекти планів роботи районної ради, звіти про їх виконання, бере участь у підготовці проектів поточних планів роботи, доручень, а також пропозицій щодо виконання   рішень  діяльності районної ради та її органів.

2.2.5.  За дорученням керівництва районної ради працівники відділу беруть участь у роботі сесій, закріплених за відділом рад, засіданнях їх постійних комісій, підготовці методичних посібників, інших заходах.

2.2.6. Організовує попереднє обговорення та внесення пропозицій до законопроектів, що стосуються питань планування та проектів розвитку району.

2.2.7. Отримує від відділів і управлінь Вовчанської районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності) матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на розгляд сесій районної ради, її президії та координаційної ради з  проектів розвитку району.

2.2.8. Вивчає, узагальнює, поширює нові форми і методи діяльності  органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні  роботи, віднесених до компетенції відділу.

2.2.9. Одержує у встановленому порядку від посадових осіб підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів Вовчанської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування статистичні дані, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.2.10. Надає методичну допомогу міській, селищним, сільським радам у питаннях, що входять до компетенції відділу.

2.2.11. Надає допомогу територіальним  громадам сіл, селищ, міста для участі в обласному конкурсі міні- проектів для розв’язання місцевих проблем соціально-економічного характеру.

2.2.12.  Забезпечує розгляд кореспонденції, яка надходить у відділ та готує відповіді на них.

2.2.13. Співпрацює з відділом економіки та відділом житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Вовчанської районної державної адміністрації  з питань підготовки програм та  проектів розвитку Вовчанського району.

2.2.14 Забезпечує підготовку аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території, узагальнення інформації щодо соціально-економічного стану району.

2.2.15. У межах повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, правоохоронними органами з питань , віднесених до компетенції відділу.

2.2.16. Розробляє паспорт району, паспорти територіальних громад та вносить в них необхідні зміни.

2.2.17. Надає практичну допомогу постійній депутатській комісії з питань соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та гуманітарних питань  районної ради в організації її роботи, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренні питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд сесії.

2.2.18 Здійснення інших передбачених законодавством повноважень, які належать до компетенції відділу;

3. Права відділу

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків відділ має право:

3.1. Залучати працівників інших відділів виконавчого апарату районної ради, які визначені відповідальними за роботу постійних комісій, депутатських фракцій, до виконання завдань, покладених на відділ (відповідно до компетенції постійної комісії, фракції).

3.2. Ініціювати утворення робочих груп для досконалого вивчення і розгляду питань, що виносяться на розгляд пленарних засідань, засідань президії районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування, комунальної власності та комунального господарства.

3.3. Брати участь у роботі сесій районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради, робочих групах, нарадах, інших заходах, що проводяться за участю районної ради, сесіях місцевих рад .

3.4. Робити запити та одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.5. Залучати за згодою голови районної ради  або його заступника відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для підготовки і проведення заходів за участю керівництва районної ради, її органів, виконання інших завдань відповідно до покладених на відділ обов’язків.

3.6. Ініціювати утворення робочих груп для вивчення окремих питань, що належать до компетенції районної ради.

3.7. Подавати на розгляд голови районної ради або його заступника проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, вносити відповідно до функцій відділу пропозиції щодо заходів з оптимізації роботи районної ради, реалізації її повноважень.

3.8. Організовувати і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій відділу.

4. Керівництво

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради за поданням заступника голови районної ради в порядку, передбаченому трудовим законодавством та з питань місцевого самоврядування.

4.2. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції відділу, рішення районної ради, Регламент роботи районної ради, і умови застосування чинного законодавства з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

4.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.3. Розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників відділу.

4.4.4. Розподіляє обов’язки працівників відділу. З метою забезпечення ефективної реалізації завдань і функцій відділу може, у разі потреби, здійснювати частковий перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

4.4.5. Забезпечує підвищення їх кваліфікації та професійного рівня, дотримання трудової і виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.6. Планує роботу відділу і здійснює контроль за виконанням планів роботи.

4.4.7. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення, звільнення та преміювання працівників відділу, погоджує надання їм відпусток.

4.4.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

4.4.9. Забезпечує загальне координування роботи постійних комісій районної ради, надання їм та депутатам практичної допомоги.

4.4.10. Представляє відділ в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції.

4.4.11. Виконує інші обов’язки та доручення, покладені на нього головою районної ради, заступником голови та керуючим справами.

Відповідальність

5.1. Відділ несе відповідальність:

- за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань;

- за достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;

- за збереження документів і додержання їх у належному стані;

- за дотримання конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу відповідно до чинного законодавства несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність:

- за порушення трудової дисципліни;

- за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

- за порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням;

- за розголошення поза службовою необхідністю відомостей, що містяться у службових документах.

6. Взаємозв’язки

6.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з:

- районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами;

- органами місцевого самоврядування;

- постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та гуманітарних питань  районної ради

-  місцевими органами виконавчої влади, іншими держаними органами;

- підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності;

- об’єднаннями громадян;

- засобами масової інформації.

6.2. Відділ за згодою голови районної ради або його заступника може бути залучений до спільної роботи з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з метою надання консультативної допомоги.

7. Взаємозамінність працівників відділу

7.1. Під час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує посадова особа, призначена розпорядженням голови районної ради.

8. Прикінцеві положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням районної ради в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням голови районної ради.

Заступник голови районної ради                                                            О.В. Камінська

 

На сайті

На даний момент 22 гостей на сайті

Президент України

Урядовий портал

Харківська державна адміністрація

Wediz.com!